1 SERVICE BOOKING INFORMATION 2 UPDATE SHOPPING CART 3 ENTER INFORMATION 4 MAKE PAYMENT

Booking ticket

Loại Hình Dịch Vụ Giá Vé Cho Người Lớn Giá Vé Cho Trẻ Em (1m - 1m4) Giá Vé Cho Trẻ Em (< 1m)
Single-plank Bridge ticket 150.000đ 150.000đ
Swing ticket 150.000đ 150.000đ
Zipline ticket 150.000đ 150.000đ
Elevator and glass bridge ticket (Discount from 19/07/2021 to end of 19/08/2021) 400.000đ 200.000đ
Zipline ticket (Sao chép) 150.000đ 150.000đ
Zipline ticket (Sao chép) (Sao chép) 2.000.000đ


Zipline ticket (Sao chép) (Sao chép) (Sao chép) 1.500.000đ


Zipline ticket (Sao chép) (Sao chép) (Sao chép) (Sao chép) 1.200.000đ


ĐẶT PHÒNG

Loại căn Ngày đến Ngày đi Số ngày ở Số căn Đơn giá/ngày